HCJSU 103 – revocare HCJU 102-27.08.2021

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL TIMIȘ
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TIMIȘ
HOTĂRÂRE
privind revocarea Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș nr. 102/27.08.2021 privind instituirea măsurii de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV 2– la nivelul județului Timiș
Potrivit prevederilor:
– Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată;
– Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 modificată și completată cu OUG 192/2020;
– O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005 şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă;
– H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
– Hotărârea nr. 826/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 11 august 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atribuțiile, funcționarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere :
– Adresa nr. 21562/27.08.2021 emisă de Direcția de Sănătate Publică Județeană Timiș (înregistrată la Instituția Prefectului Județul Timiș sub nr. 9012/27.08.2021) denumită “notă informativă” prin care se comunică că la data de 27.08.2021 rata de incidență reală aferentă comunei Denta este de 2,80/1000 de locuitori, și nu de 3,12/1000 de locuitori cum s-a comunicat inițial prin situația ratei de infectare cu SARS-CoV–2 la nivelul județului Timiș, fiind o eroare materială de alocare a unui caz pe UAT Denta, care trebuia alocat pe UAT Deta.
– Faptul că prin Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 102/27.08.2021 s-au actualizat anexele 1, 2, 3, 4 ca urmare a modificării incidenței cazurilor, UAT Denta fiind singurul UAT cu privire la care s-au adoptat măsuri suplimentare, fiind trecută de pe Anexa 4 pe Anexa 3, luând în calcul depășirea ratei de incidență de 3/1000 de locuitori comunicată inițial
– Faptul că Hotărârea nr. 102/27.08.2021 nu a produs încă efecte juridice, măsurile adoptate prin aceasta urmând a intra în vigoare la data de 28.08.2021
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș, întrunit în ședință extraordinară :

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se revocă Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș nr. 102/27.08.2021 privind instituirea măsurii de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV 2– la nivelul județului Timiș

Art. 2. Drept consecință, va produce efecte în continuare, până la o eventuală modificare, Hotărârea CJSU Timiș nr. 101/26.08.2021 și anexele 1, 2, 3, 4 care fac parte din Hotărârea nr. 101/26.08.2021.

Art. 3. Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș va transmite prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, tuturor entităților responsabile cu aducerea la îndeplinire și UAT din județul Timiș, pentru luare la cunoștință și conformare și le va publica pe site-ul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș.

Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș
PREFECT
ZOLTAN NEMETH