Alte activități

Protecția datelor personale, este disponibilă aici.
Securitatea si sănătatea în munca este disponibilă aici

 1. Comisia Județeană Timiș pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, este disponibilă aici
 2. Comisia mixtă de rechiziții constituită la nivelul județului, art din Legea nr. 132/1997, este disponibilă aici
 3. Colegiul prefectural, art 22 din Legea 340/2004, este disponibil aici
 4. Comisia de disciplină pentru secretarii UAT-urilor, art. 6, alin 2 din HG 1.344/2007, este disponibilă aici
 5. Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit, art 2 din Legea 251/2004, este diponibilă aici
 6. Comitetul de securitate și sănătate în muncă la nivelul instituției prefectului, art 19 din Legea 319/2006,  este disponibilă aici
 7. Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial, art. 3 din OSGG 400/2015, este disponibilă aici
 8. Comisia de dialog social, art. 122, alin 2 din Legea 62/2001,  este disponibilă aici
 9. Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de șanse între femei şi bărbaţi, art. 4, alin 6 din Regulamentul de aplicare a HG 1054/2005,  este disponibilă aici
 10. Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, art. 1 din HG 499/2004, este disponibilă aici
 11. Comisia judeţeană privind incluziunea socială, art. 11 din HG 1217/2006, este disponibilă aici
 12. Grupul de lucru pentru derularea POAD, pct. 4, anexa 2, din HG 799/2014, este disponibilă aici
 13. Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor, pct. 3.11.1, lit.b din HG 18/2015, este disponibilă aici
 14. Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, art. 12, alin 2 din Legea 18/1991,  este disponibilă aici
 15. Colectivul de lucru de pe lângă comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, art.4 alin 2 din Regulamentul aprobat prin HG 890/2005,  este disponibil aici
 16. Comisia Judeţeană pentru Aplicarea Legii nr. 9/1998 și a Legii nr. 290/2003 și Legii 393/2006, art 6 din Legea 9/1998; art. 5 din Legea 290/2003, art 4 din Legea 393/2006, este disponibilă aici
 17. Comisia locală pentru inventarierea terenurilor înființată în baza Legii 165/2013, capitolul II art. 5 din Legea 165/2003, este disponibila aici
 18. Comisia de delimitare teritorială între unități administrative, art. 11, alin 4 din Legea 7/1996, este disponiblilă aici
 19. Comisii locale (pe UAT-uri) pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare numite prin ordin al prefectului (Inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul acţiunii de ameliorare prin împădurire), art. 5 din Legea 100/2010, este disponibilă aici
 20. Comisia de analiză tehnică este disponibilă aici
 21. Comisia de atribuire denumiri este disponibilă aici
 22. Comisia județeană de analiză a propunerilor pentru proiecte de steme este disponibilă aici
 23. Centrul local de combatere a bolilor (animale) este disponibil aici
 24. Comisia de evaluare pentru acordarea despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise, sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor este disponibilă aici
 25. Comisia pentru aplicarea prevederilor H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018 este disponibil aici
 26. Grupul județean pentru asigurarea protecției unităților de învățământ este disponibil aici
 27. Comisia județeană de acțiune împotriva violenței în sport este disponibilă aici
Alte comisii și comitete sunt disponibile aici