Atribuțiile subprefectului

Pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, prefectul este ajutat de 2 subprefecți.
Subprefecții îndeplinesc, în numele prefectului, atribuții în domeniul conducerii serviciilor publice deconcentrate, al conducerii operative a instituției prefectului, precum și alte atribuții prevăzute de lege ori sarcini date de Ministerul Afacerilor Interne sau de către prefect.

Domnul  Raul Ambrus, în calitate de subprefect al județului Timiș, îndeplinește în numele prefectului, atribuții în domeniul conducerii operative a instituției prefectului, precum și alte atribuții prevăzute de lege ori sarcini date de Ministerului Afacerilor Interne sau de către prefect, după cum urmează:

1.1 Cu privire la exercitarea, în numele prefectului, a conducerii serviciilor publice:

 1. analizarea activităţii desfăşurate de serviciile publice deconcentrate şi elaborarea de propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii acestora, pe care le înaintează prefectului;
 2. analizarea activităţii desfăşurate de Serviciul public comunitar de paşapoarte Timiș şi elaborarea de propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii acestuia, pe care le înaintează prefectului;
 3. consultarea conducătorilor eșaloanelor superioare Serviciul public comunitar de paşapoarte Timiș cu privire la ordinele prefectului prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate potrivit legii
 4. asigurarea transmiterii ordinelor prefectului având ca obiect măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate către conducatorul instituției ierarhic superioare Serviciul public comunitar de paşapoarte Timiș, prin grija personalului din cadrul institutiei prefectului.
 5. examinarea, împreună cu conducătorii serviciilor publice deconcentrate şi cu autorităţile administraţiei publice locale, a stadiului de execuţie a unor lucrări şi acţiuni care se derulează în comun;
 6. consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate cu privire la ordinele prefectului prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, potrivit legii;
 7. asigurarea transmiterii ordinelor prefectului având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate către conducătorul instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat, prin grija personalului din cadrul instituţiei prefectului;
 8. asigurarea examinării proiectelor bugetelor, precum şi a situaţiilor financiare privind execuţia bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate, conform procedurii stabilite, după caz, prin ordin al ministrului ori al conducătorului organului administraţiei publice centrale organizat la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea emiterii avizului prefectului;
 9. asigurarea întocmirii proiectului regulamentului de funcţionare a colegiului prefectural, cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru;
 10. dispunerea măsurilor în vederea organizării şedinţelor colegiului prefectural, stabilirea, după consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate, a ordinii de zi şi a listei invitaţilor, pe care le înaintează prefectului;
 11. urmărirea modului de îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul colegiului prefectural, prin grija secretariatului colegiului prefectural, şi formularea de propuneri în cazul nerespectării acestora, pe care le înaintează prefectului;
 12. gestionarea şi urmărirea măsurilor dispuse de către prefect în calitate de preşedinte al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, precum şi a hotărârilor luate în cadrul comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă;

1.2. Cu privire la conducerea operativă a instituţiei prefectului:

– alte atribuţii sau sarcini date de către prefect în legătură cu activitatea instituţiei prefectului.