HCJSU – scenarii scoli

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL TIMIȘ
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TIMIȘ

HOTĂRÂRE
privind aprobarea scenariului în care va funcționa fiecare unitate de învățământ din județul Timiș
Potrivit prevederilor:
– Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată;
– Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 modificată și completată cu OUG 192/2020;
– O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005 şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă;
– H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
– H. G. nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României cu data de 14 aprilie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor epidemiei de COVID – 19;
– Ordinul Ministerului Educației nr. 3755 din 29 aprilie 2021 și Ministrului Sănătății nr. 560 din 29 aprilie 2021 privind modificarea și completarea Ordinului Ministrului Educației și al Ministrului Sănătății nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;
– H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență modificările și completările ulterioare;
Ținând cont de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 151 din 29.04.2021 a Inspectoratului Școlar Județean Timiș privind avizarea propunerilor Consiliilor de administrație a unităților de învățământ preuniversitar/conexe, privind scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ începând cu 05.05.2021 și pe baza informării DSP Timiș nr. 1327/29.04.2021 cu privire la situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități și
În urma analizei situației existente la nivelul județului Timiș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș, întrunit în ședință extraordinară:

HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Se actualizează scenariul în care va funcționa fiecare unitate de învățământ din județul Timiș, așa cum este prezentat în anexa 1 care face parte integrantă din această hotărâre;
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului Școlar Județean Timiș care o va transmite unităților de învățământ din județul Timiș și mass media.
Art. 3. Prevederile prezentei Hotărâri devin obligatorii începând cu data de 05.05.2021, dată la care prevederile Hotărârii nr. 35 din 20.03.2021 își încetează efectele.

Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș
PREFECT
ZOLTAN NEMETH