HCJSU 58 MODIFICARE ANEXE

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL TIMIȘ
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TIMIȘ
HOTĂRÂRE
privind instituirea măsurii de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV 2– la nivelul județului Timiș
Potrivit prevederilor:
– Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată;
– Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 modificată și completată cu OUG 192/2020;
– O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005 şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă;
– H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
– H.G. nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României cu data de 13 aprilie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor epidemiei de COVID – 19;
– H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atribuțiile, funcționarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Situația ratei de infectare cu SARS-CoV–2 la nivelul județului Timiș transmisă de Comitetul Județean pentru Conducerea și Coordonarea Intervenției Timiș prin adresa cu nr. 4637570/04.05.2021.
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș, întrunit în ședință extraordinară :

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Cu data prezentei se aprobă Anexele 1,2,3,4, ca urmare a modificării incidenței cazurilor la nivelul unor unități administrativ teritoriale din județul Timiș, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și înlocuiesc anexele 1,2,3, și 4 ale Hotărârii CJSU nr.56 din 02 mai 2021.

Art. 2. Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș va transmite prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, tuturor entităților responsabile cu aducerea la îndeplinire și UAT din județul Timiș, pentru luare la cunoștință și conformare și le va publica pe site-ul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș.

Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș

PREFECT
ZOLTAN NEMETH
Copie a HCJSU 58 ANEXE 1-4 DIN 04.05.2021-1